Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu


Naziv zavoda:

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO,
Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto, Slovenija
Tel.: 07 / 393 55 87
Faks: 07 / 393 55 84


Elektronski naslov:

Odgovorna uradna oseba:

Ravnateljica:
Jasmina Rastoder Kafol, univ. dipl. soc.
Tel.: 07 / 393 55 85


Elektronski naslov:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a. Organigram in podatki o organizaciji zavoda


Kratek opis delovnega področja zavoda:

področje vzgoje in izobraževanja
bivanje v dijaškem domu; dijaki in študentje
druge nastanitve za krajši čas
prehrana


Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Sedež:

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO,
Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto, Slovenija
Tel.: 07 / 393 55 87
Faks: 07 / 393 55 84


Organigram zavoda:

Pedagoško-strokovni sektor:

 • vzgojitelji VS srednja šola
 • drugi strokovni sodelavci (svetovalna delavka, knjižničarka)

Gospodarsko-upravni in računovodski sektor:

 1. uprava:
  • ravnateljica,
  • računovodja
  • knjigovodja
  • poslovni sekretar
 2. tehnična služba:
  • hišnik
  • čistilka
  • perica
  • vratar
  • nočni varnostnik
 3. kuhinja:
  • vodja
  • gospodinjec
  • kuharice
  • pomočnice

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij


Pristojna oseba:

Ravnateljica: Jasmina Rastoder Kafol, prof.,
Tel.: 07 / 393 55 85
Elektronski naslov: jasmina.kafol@guest.arnes.si

2.c. seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)


Notranji predpisi:

Sklep o ustanovitvi zavoda


Državni predpisi:

2.d. Seznam predlogov predpisov ( preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)


Predlogi predpisov;

2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni delovni načrt s finančnim načrtom

2.f. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

volitve v svet zavoda
postopek imenovanja ravnatelja
postopek sprejema v dijaški dom

2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ


Seznam evidenc:

evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


Seznam zbirk:

/

2.i. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije janega značaja


Sklopi informacij:

/

3. Opis dostopa do drugih informacij javnega značaja


Neposreden dostop:

dostop preko spletnega mesta
fizični dostop je možen v času uradnih ur na sedežu organa, ter po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja


Dostop na podlagi posebne zahteve:

neformalna zahteva
formalna zahteva


Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami v skladu z 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo javnega značaja


Cenik (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja)

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


 • informacije o vpisu v dijaški dom
 • informacije o prostih mestih v dijaškem domu
 • informacije o pogojih bivanja